Warning: Division by zero in /home/ridcom1/domains/rid7.com/public_html/km/libraries/gantry/features/vploqfnt.php on line 1191
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 " Km Buudy 2016 " สชป.6 & สชป.7

Unit School

UNITSCHOOL FIX

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 " Km Buudy 2016 " สชป.6 & สชป.7

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 " Km Buudy 2016 " สชป.6 & สชป.7

เรื่อง การถ่ายทอดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 6 
- การบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน 
- ฝายชะลอน้ำวิถีประชารัฐ
- แลกเปลี่ยนแนวทาง/ความก้าวหน้า การจัดการความรู้ สชป.6 & สชป.7 Km Buddy Training
- การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี
- แนวทางการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับ สชป.7

เอกสารเพิ่มเติม1      เอกสารเพิ่มเติม2     เอกสารเพิ่มเติม3  เอกสารเพิ่มเติม4

เอกสารโครงการฝายชะลอน้ำวิถีประชารัฐ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช