KM Policy
นโยบายการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2559
1. มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรทุกคน โดยมีเป้าหมาย คือ จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรทุกคนในหน่วยงานโดยพร้อมเพรียงกัน อย่างน้อย 1 ครั้ง
2. ดำเนินการจัดการความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเผยแพร่และจัดเก็บในคลังความรู้ได้ โดยมีเป้าหมาย คือ จัดทำองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. มีการนำความรู้จากคลังความรู้ของหน่วยงานต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมาย คือ นำองค์ความรู้จากคลังความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน อย่างน้อย 1 เรื่อง
4. มีการกำหนดแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการดำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน โดยมีเป้าหมาย คือ เสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในบุคลากรที่มีผลงานด้านการจัดการความรู้

ฮิต: 246
 HIS  STUC  POli  AC