Morning Talk วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.1

Morning Talk วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การลาอิเล็กทรอนิกส์ e-leave และการบูรณาการงานธุรการกับนโยบายต่างๆของรัฐบาล 


S 2179081วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การลาอิเล็กทรอนิกส์ e-leave และการบูรณาการงานธุรการกับนโยบายต่างๆของรัฐบาล นำทีมโดย นางกัลยารัตน์ ปานดำ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ นางจันทร สุวรรณบูลย์ หัวหน้างานธุรการ และคณะทีมงานผู้บรรยาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผส.ชป.7 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7

ฮิต: 210