Morning Talk วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดย ฝ่ายบริหาร

Morningtalk 250559 9508

Morning Talk วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดย ฝ่ายบริหาร

ร่วมแบ่งปันความรู้ จาก ฝ่ายบริหาร เรื่อง แนวปฏิบัติที่ควรรู้และสิทธิประโยชน์
ที่พึงรู้ด้านการเงินและบัญชี โดย คุณอนุธิดา ล้อมสุขานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และ เรื่อง การจัดการบริหารสินทรัพย์ ด้วยระบบสารสนเทศ โดย คุณฉลวย จิตติพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานโดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการ
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา , ผู้อำนวยการส่วน , ผู้อำนวยการโครงการ , หัวหน้าฝ่าย , หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7

 

.

ฮิต: 316