วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 Support Team AAR - Check Up Day

IMG 0218วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559  Support  Team  AAR - Check Up Day

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559  Support  Team  จัดทำแบบบันทึกทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป (Check up day )

.

ฮิต: 258