ผบรหารการจดการความรนายสชาต เดชพทกษ

ปฏทน

S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

พยากรณอากาศ

สถตการเขาชม

443309
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวม
267
355
2350
438707
7606
9959
443309

Your IP: 54.92.197.82
2018-02-23 23:47

824432

732419


สารขาว ผส 0 banner KMCKO

 

03

 

เยอรมน เตรยมหนมาใชรถไฟพลงไฮโดรเจน

เยอรมัน เตรียมหันมาใช้

รถไฟพลังไฮโดรเจน

        ( 14 กุมภาพันธ์ 2561 )

สดยอด หนมลำพนคดคน ผลตรถไฟฟาใชเอง

 สุดยอด หนุ่มลำพูนคิดค้น

ผลิตรถไฟฟ้าใช้เอง

( 13 กุมภาพันธ์ 2561 )

จกรยานยนตพลงนำ

     จักรยานยนต์พลังน้ำ

  แค่1ลิตรวิ่งได้ถึง500 กม. 

      ( 12 กุมภาพันธ์ 2561 )

     

วธสรางเครองยนตโฟลคสวาเกนในอก 6 นาท

    วิธีสร้างเครื่องยนต์โฟล์ค

        สวาแกนใน 6 นาที

        ( 9 กุมภาพันธ์ 2561 )

เครองนทำงานไดเยยมมากในการลบกรอบทอระบายทอ

เครื่องนี้ทำงานได้เยี่ยมมาก

ในการลบกรอบท่อระบายท่อ

        ( 8 กุมภาพันธ์ 2561 )

วธงายๆ ทำใหแอรรถเยนฉำเสมอ เหมอนตอนตดตงใหมๆ

วิธีง่ายๆ ทำให้แอร์รถเย็นฉ่ำ

เสมอเหมือนตอนติดตั้งใหม่ๆ

      ( 7 กุมภาพันธ์ 2561 )

     

แหวนอจฉรยะพมพแทนคยบอรดดวยการกระดกนว

แหวนอัจฉริยะพิมพ์แทน

คีย์บอร์ดด้วยการกระดิกนิ้ว

( 6 กุมภาพันธ์ 2561 )

 ตะบนนำ สบนำดวยนำ เทคโนโลยการสบนำอตโนมต ทำงานตลอด 24 ชวโมง

    ตะบันน้ำ สูบน้ำด้วยน้ำ

เทคโนโลยีการสูบน้ำอัตโนมัติ

      ( 5 กุมภาพันธ์ 2561 )

 สถาปนกเบลเยยมออกแบบเมองใตนำแหงอนาคต

สถาปนิกเบลเยี่ยมออกแบบ

เมืองใต้น้ำแห่งอนาคต

( 2 กุมภาพันธ์ 2561 )

     

 

 .......................................................................

02

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนเครื่องจักรกล สชป.7 ปี 2560 (9 มกราคม  2560)
ระเบียบยานพาหนะทางราชการ (15 มกราคม 2560)
ระเบียบสื่อสารและโทรคมนาคม (3 กุมภาพันธ์ 2560)
คู่มือการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น (8 กุมภาพันธ์ 2560)
แนวทางปฏิบัติการจัดการความรู้ ส่วนเครื่องจักรกล ปี 2560 (14 กุมภาพันธ์ 2560)
แหล่งรวมคลังความรู้ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 (20 กุมภาพันธ์ 2560)
สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับข้อมูลรถยนต์ IVECO รุ่น 120 E (11 พฤษภาคม 2560)
คำรับรองการปฏิบัติราชการส่วนเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (25 พฤษภาคม 2560)
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำการประมาณการ ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล ชป.7 (30 พฤษภาคม 2560)
คู่มือปฏิบัติงานบริการรับ-ส่งข่าวสารทางโทรสาร ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชป.7 (30 พฤษภาคม 2560)
คู่มือปฏิบัติงานการวางแผนงบประมาณ ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ชป.7 (30 พฤษภาคม 2560)

 

 

01

 

IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุกภัยภายหลังน้ำลด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 Big Cleaning Day
วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560
              วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุกภัยภายหลังน้ำลด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 Big Cleaning... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคี อันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560
             วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.50 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมกันทำกิจกรรมนำดอกดาวเรืองจัดวางเป็นเลข 9 โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีเป็นอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรในสังกัด
วันศุกร์, 06 ตุลาคม 2560
           วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมกันทำกิจกรรมนำดอกดาวเรืองจัดวางเป็นเลข 9 โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดี... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ซักซ้อมการนำเสนอ โครงการประกวด การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart Award Rio7 2017)
วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560
              วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 นำโดย นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล สชป. 7 ร่วมกับคณะทำงานการจัดการความรู้ สชป. 7 ประชุมวางแนวทางการตรวจประเมิน รอบสุดท้าย โครงการประกวด ( Work Smart Award 2017 Rio7 )
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
              วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมกับคณะทำงานการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางแนวทางการตรวจประเมิน... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล สชป.7 ประชุมเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเตรียมงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
               วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มีการประชุมเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๗ ช่วยสนับสนุนในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำชุดที่ 2 จำนวน 16 เครื่อง ในเขตพื้นที่แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์, 13 สิงหาคม 2560
              วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๗ มอบหมายให้ นายฤทธี วรบุตร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล... Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการช่างกลน่ารู้ เรื่อง เทคนิคเบื้องต้นเลือกรถใช้แล้ว แบบไม่ถูกย้อมแมว
วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560
RIO7 Radio รายการช่างกลน่ารู้ เรื่อง เทคนิคเบื้องต้นเลือกรถใช้แล้ว แบบไม่ถูกย้อมแมว โดย : นางสาวรัชนีพร ชัยรัตน์... Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการ RIO News สาระน่ารู้ กรมชลประทาน
วันจันทร์, 03 เมษายน 2560
RIO7 Radio รายการ RIO News สาระน่ารู้ กรมชลประทาน  วันที่ 21 มีนาคม 2560  นำเสนอโดย: นางสาวสาวิตรี สมสุข และ นางสาวมณีสร... Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการช่างกลน่ารู้ เรื่องแก๊ส NGVและ LPG
วันจันทร์, 03 เมษายน 2560
RIO7 Radio รายการช่างกลน่ารู้ เรื่อง แก๊ส NGV และ LPG โดย นางสาวรัชนีวรรณ พลเดช Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการ ช่างกล น่ารู้ ตอน " Battery "
วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2560
RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้ ''Battery'' โดย : นายชัยปิยะ งามวงศ์ และ นางสาวรัชนีพร ชัยรัตน์ Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้ ''ความรู้เกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์''
วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2560
RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้  '' ความรู้เกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ '' โดย : นางสาวรัชนีวรรณ  พลเดช Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้ "การบำรุงรักษารถยนต์''
วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2560
RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้  " การบำรุงรักษารถยนต์ '' โดย : นายประคอง  กอมณี และ นายวิเชียร  อบมะลี Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้ ''เรื่องพลังงานทดแทน''
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560
RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้  '' เรื่องพลังงานทดแทน '' โดย : นายเยื้องยศ  พันธุ์เพ็ง และ นายณัฐกณฑ์  ประพรม Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง จากโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 สปป.ลาว สู่การพัฒนาโครงการ โขง เลย ชี มูล
วันพุธ, 21 มิถุนายน 2560
           วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้แอพพิเคชั่น เพื่อการปฏิบัติงานตามนโยบาย
วันอังคาร, 13 มิถุนายน 2560
              วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การปลูกเมล่อนในโรงเรือนและเครื่องตะบันน้ำ (Hydraulic Ram Pump) ปั๊มน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560
             วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การรับรองคุณภาพสินค้าทางการเกษตร “GAP”
วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560
             วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00น.–09.00น. ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนงานตามนโยบายเกษตรทฤษฎีใหม่
วันพุธ, 19 เมษายน 2560
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น.            ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง LPG เชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับยานพาหนะ
วันศุกร์, 07 เมษายน 2560
            วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.00 - 09.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่โครงการปลูกพืช 9 อย่าง
วันจันทร์, 03 เมษายน 2560
วันที่ 22 มีนาคม 2560 วลา 08.00 - 09.00 น.            ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า... Read More...
×

ข้อความ

ARI Image Slider: "System - ARI Sexy Lightbox" plugin isn't installed.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322