Get Adobe Flash player
วิสัยทัศน์กรมชลประทาน "มุ่งจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

CKO สชป.7

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

การจัดการความรู้ส่วนแผนงาน

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 Work Smart Award

- หมวด 1 การนำองค์กร

- หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ (ไฟล์ 1 จาก 2)

- หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ (ไฟล์ 2 จาก 2)

- หมวด 3  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการฯ

- หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ การจัดการความรู้

- หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

- หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ สชป.7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- คำรับรองการปฏิบัติราชการ สชป.7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- คำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- รายชื่อผู้ประสานงานรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- ตัวอย่างการติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     - ข้อเสนอแนะในการติดตามตัวชี้วัดต่างๆ

     - ติดตามตัวชี้วัด K6

     - ติดตามตัวชี้วัด K7

     - ติดตามตัวชี้วัด Opk5 Opk6 และ Opk7 

  การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ ส่วนแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- สาร cko ส่วนแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- แผนการจัดการความรู้ ส่วนแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- แผนการจัดการความรู้ (แผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน) สชป.7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตอบชี้แจงในระบบการจัดการข้อร้องเรียน

- การปรับปรุงความพึงพอใจของบุคลากรในส่วนแผนงานปี พ.ศ.2560 ที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจปี พ.ศ.2559

- กำหนดการเสวนายามเช้า สชป.7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณ 

- องค์ความรู้ส่วนแผนงาน เรื่อง การวางกระบวนงานในการทำงานของส่วนแผนงาน (ธ.ค.2559)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ สชป.7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

- คำรับรองการปฏิบัติราชการ สชป.7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

- คำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

- คะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ ตามคำรับรองฯ สชป.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

- สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการ สชป.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

- รายชื่อผู้ประสานงานรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- ตัวอย่างการติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

     - ข้อเสนอแนะในการติดตามตัวชี้วัดต่างๆ

     - ติดตามตัวชี้วัด ชป04

 

 การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560

- องค์ความรู้ส่วนแผนงาน เรื่อง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนแผนงาน ปี พ.ศ.2559 (พ.ย.2559) 

- องค์ความรู้ส่วนแผนงาน เรื่อง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนแผนงาน ปี พ.ศ.2559 (ม.ค.2560)

- สรุปบทเรียนงานตามภารกิจ ส่วนแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

- ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ความพึงพอใจในปี พ.ศ.2559 เพื่อนำไปปรับปรุงความพึงพอใจในปี พ.ศ.2560

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ สชป.7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

- คำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

- คะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ ตามคำรับรองฯ สชป.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

- สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการ สชป.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

 

 

ประธานคณะทำงาน