Get Adobe Flash player
วิสัยทัศน์กรมชลประทาน "มุ่งจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

CKO สชป.7

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

รายงานการเบิกจ่าย

ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

รายงานเบิกจ่าย

ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

   
ข้อมูลรายงานเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (ย้อนหลัง)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
month8.png - 10.93 kB

ข้อมูลวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ข้อมูลวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ข้อมูลวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ข้อมูลวันที่ 04 สิงหาคม 2560

 

month7.png - 10.68 kB

ข้อมูลวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลวันที่ 21 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลวันที่ 14 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลวันที่ 07 กรกฏาคม 2560

 

 

ประธานคณะทำงาน