ขอมอบหนังสือรายงานนรุปฉบับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

สิ่งที่ส่งมาด้วย: http://gg.gg/edxst