สชป.7 ร่วมคัดแยกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารแห้ง และน้ำดื่ม และนำของที่รับการบริจาคส่งมอบให้กับทางผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 7 นายสุนทร อ่อนวิมล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายพิชญพงศ์ กองศรีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นางกัลยารัตน์ ปานดำ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมคัดแยกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารแห้ง และน้ำดื่มที่ได้รับจากการบริจาค ก่อนจะนำขึ้นรถบรรทุกของทางส่วนเครื่องจักรกล เพื่อให้การส่งมอบมีความสะดวกและรวดเร็ว โดยทางสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้นำของที่รับการบริจาคส่งมอบให้กับทางผู้ประสบภัย ณ ด่านชายแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนหลักที่ทุกหน่วยงานของประเทศไทยใช้เป็นเส้นทางในการส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม