ประชุมเพื่อจัดทำแผนบูรณาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตามอ้างอิง นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนบูรณาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามอ้างอิง นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อเสนอของคณะผู้แทนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ไปพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล และมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมรับไปศึกษาและสนับสนุนการสำรวจเส้นทางน้ำเดิมที่มีอยู่แล้ว หากมีความพร้อมและความจำเป็นเร่งด่วนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานสำนักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาดำเนินการในโอกาสแรก โดยมี นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7