ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 6/2561 ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นายนิวัติ คำแน่น ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 6/2561 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7