ประชุมสรุปผลการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 21 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านมา ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปผลการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 21 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านมา ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference โดยมีนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) วิศวกรโยธา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7)