ประชุมเพื่อเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 และเร่งรัด ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2561- 2562 ติดตามความก้าวหน้าแผนงานงบประมาณ สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ งานตามนโยบายต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมสอบถามปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมย่อยโครงการชลประทานอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี