จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโสกขุมปูน

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โครงการชลประทานยโสธร สำนักงานชลประทานที่ 7 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร มอบหมายให้ นายเฉลิมพล สว่างวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายชานนท์ นนทะวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการชลประทานยโสธร ลงพื้นที่จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโสกขุมปูน ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อให้ข้อมูลและหลักการบริหารจัดการใช้น้ำชลประทานเบื้องต้นแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ณ ศาลาประชาคมบ้านโสกขุมปูน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร