ประชุมหารือร่วมกันภายใต้ “คณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ” ครั้งที่ 3/2562

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายศิริศักดิ์ ชุติธนธีระกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 11 อุบลราชธานี ได้ประชุมหารือร่วมกันภายใต้ “คณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ” ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 62 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

.