ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมกับ นายสิริวัฒน์ ปานดำ หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมี พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญสุข รอง ผอ.ศปบ.4 กอ.รมน. และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี