ประชุมชี้แจงการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดประชุมชี้แจงการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจการบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำชลประทาน เข้าใจการพัฒนาแหล่งน้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในขณะก่อสร้าง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านชลประทานทำได้อย่างกว้างขว้างและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยมี ผู้นำชุมชนและเกษตรในเขตพื้นที่สนใจเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี