ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โครงการชลประทานยโสธร ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตเป็น ถังน้ำหมัก กากน้ำตาล สารเร่งสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ให้แก่เกษตรกรจำนวน 100 ราย และให้ความรู้วิธีผลิตน้ำหมักชีวภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร