ประชุมกลุ่มย่อยแทน ในครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำมูลตอนล่าง

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 17.00 น. นายนิวัติ คำแน่น ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม มอบหมายให้ นายราเมศ พวงพรหม หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยแทน ในครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ในขั้นตอนการศึกษาโครงการฯ ที่ปรึกษาต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำเสนอแผนงานในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่น้ำมูลตอนล่าง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ เมืองอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี