โครงการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องในเขตรับผิดชอบของโครงการชลประทานอุบลราชธานี

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.45 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องในเขตรับผิดชอบของโครงการชลประทานอุบลราชธานี กิจกรรมเปิดตัวโครงการ Kick off โดยมีนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน และอาสาสมัครชลประทาน เข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ผ่านกลุ่มผู้ใช้น้ำ คณะกรรมการ JMC ผู้นำชุมชน หรือการประชุมของจังหวัด เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและภัยแล้ง ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
     เวลา 14.15 น. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ณ แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
     เวลา 16.20 น. ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ณ เขื่อนปากมูล และบริเวณแม่น้ำสองสี อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
     เวลา 18.00 น. ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ณ สถานีวัดน้ำท่า m.7 (สะพานเสรีประชาธิปไตย) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี