คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถายันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ชั้นปริญญาโท และชั้นปริญญาเอก ปีการศึกษษ 2563 และการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในปี 2563