อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยมีนายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานเปิดฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ผู้บรรยายนำทีมโดย นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการและเหตุผล การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC7)
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี