คป.อุบลฯ ร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อมูลแผนงานโครงการตามจัดทำแผนบูรณาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย