ยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

..ประวัติความเป็นมา 
          กรมชลประทานได้เริ่มงานชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในนาม "โครงการก่อสร้างอีสาน" โดยได้เริ่มงานก่อสร้างโครงการชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมาสังกัดกองก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมชลประทานได้พิจารณาแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๓ ก. ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้มี สำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ แต่ละสำนักงานชลประทานเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกอง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน (ผชป.) เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ สำหรับภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มี 6 สำนักงานชลประทาน โดยโครงการชลประทานมุกดาหารอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ ๗ 
..ประวัติการก่อตั้งโครงการชลประทานมุกดาหาร
          เดิมเช่าอาคารในตัวเมืองมุกดาหารเป็นที่ทำการ ต่อมาได้รับบริจากที่ดินจากนายย่ำเซ็ง แซ่ลิ้ม เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๗๗ ต.ร.ว ให้เป็นที่ทำการ จึงได้เริ่มก่อตั้งโครงการชลประทานมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ ถนนชยางกูร ก ต. มุกดาหาร อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ ๓.๕๐ กิโลเมตร
..สภาพภูมิประเทศ
          เป็นที่ภูเขาสลับที่ราบสูงที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้อยู่ทางทิศเหนือ ทิศใต้ และ ทิศตะวันตก ของจังหวัด มีลักษณะป่าไม้เป็นป่าทึบอยู่บนแนวเทือกเขาภูพาน ทางตอนกลางและทิศตะวันออกเฉียง เหนือของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนทิศตะวันออกจะเป็นที่ราบสลับป่าไม้ ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาว ๗๒ กิโลเมตร และมีพื้นที่ราบคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร มีทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีพื้นที่ประมาณ ๙๕๓,๓๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๕ ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด
...สภาพอุตุนิยมวิทยา
          ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดมุกดาหารขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมประจำฤดูกาล ๒ ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นจากทางตอนใต้ของประเทศจีน เข้าปกคลุมประเทศไทยซึ่งตรงกับช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ลักษณะอากาศในจังหวัดมุกดาหารแห้งและหนาวเย็น ส่วนลมมรสุมประจำฤดูกาลอีกหนึ่งชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าสู่ประเทศไทย เป็นผลให้เกิดฝนตกในบริเวณจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะพัดพามวลอากาศนี้เข้ามาประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม จากการพิจารณาลมฟ้าอากาศในประเทศไทยทำให้จังหวัดมุกดาหารถูกแบ่งฤดูกาลออกเป็น ๓ ฤดูกาล ดังนี้
          ฤดูร้อน (กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม) เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม โดยมีลมทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้มีอากาศร้อนอบอ้าวซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุด แต่ในบางปีจะมีมวลอากาศเย็นหรือย่อมความกดอากาศสูงเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงเกิดขึ้น สร้างความเสียหายในบริเวณที่พายุเคลื่อนผ่านแต่เป็นบริเวณแคบๆั
           ฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ให้ความชื้นและร่องความกดอากาศต่ำปะทะกัน เป็นเหตุให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และในช่วงที่มีการเกิดพายุหมุนเขตร้อนจะเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากที่สุด โดยจะพายุจะเคลื่อนตัวเข้ามาในทะเลจีนใต้ปีละ ๒-๓ ลูก พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านหรือเข้าสู่จังหวัดมุกดาหารนั้น มีแหล่งกำเนิดจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก โดยเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนามกัมพูชาและลาวก่อนจะเข้าสู่ประเทศไทย เป็นผลให้พายุหมุนเขตร้อนอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันทำให้ไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายมากนักแต่ยังคงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก จนก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
          ฤดูหนาว (กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์) เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือและหย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้อากาศหนาวเย็นและแห้ง ซึ่งช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมจะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวที่สุด อาจเกิดปรากฏ การณ์น้ำค้างแข็งและหมอกปกคลุมบริเวณยอดดอยและยอดภู
..ทรัพยากรน้ำ
          โครงการชลประทานมุกดาหารมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายหลัก ซึ่งจะไหลผ่านลำห้วยสาขาต่างๆได้แก่ ห้วยมุก ห้วยบางทราย ห้วยบังอี่ ห้วยชะโนด โดยจะไหลเข้าผ่าน ๓ อำเภอ ด้วย กันได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอดอนตาล ซึ่งทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเกษตร คมนาคม ขนถ่ายสินค้า การประมง การผลิตน้ำประปา การท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการประกอบกิจการดูดทรายด้วย ทั้งนี้ยังมีแหล่งกักเก็บน้ำ ซึ่งเป็นโครง การชลประทานขนาดกลาง ถึง ๑๗ โครงการสามารถครอบคลุมพื้นที่ชลประทานได้ถึง ๓๖,๔๐๖ ไร่ ส่วนพื้นที่ชลประทานอื่นนั้นจะมีอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเหล็กอีก ๙๘ โครงซึ่งมีความจุของน้ำรวม ๑๕,๔๘๓.๘๖๙ ลบ.ม.๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร