ยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
 
หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

          ตั้งอยู่อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร รับผิดชอบลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๙ (ห้วยชะโนด) และลุ่มน้ำห้วยบางทราย โดยครอบคลุม ๒ อำเภอ คือ อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และพื้นที่บางส่วนของอำเภอธาตุพนม มีโครงการชลประทานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ รวมพื้นที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ำฯ ประมาณ ๑๙,๒๐๐ ไร่ ประกอบไปด้วย
          - โครงการชลประทานขนาดกลาง จำนวน ๑ โครงการ
          - โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๒ โครงการ
 
ลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๙ (ห้วยชะโนด) และลุ่มน้ำห้วยบางทราย โดยครอบคลุม ๒ อำเภอ คือ อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ 
 

.๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร