ยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

..วิสัยทัศน์
          1.การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
          2.การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
          3.การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

>>ดาวโหลด แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564

>> ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ.2556-2559๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร