ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม มอบหมายให้ นายอธิพล ศรีหล้า หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายรณฤทธิ์ อินเติมมา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายธนพศ ทานะขันธ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 210 ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์ อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม