ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายอธิพล ศรีหล้า หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้างาน พร้อมด้วย นายณรัฐ ทวีสุข หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมดงตาล กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครพนม