โครงการชลประทานนครพนม ประชุมประจำเดือนสิงหาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการชลประทานนครพนม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 ร่วมกับ หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน เพื่อติดตาม/เร่งรัด ความก้าวหน้างานในการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562/ติดตามการจัดส่งประมาณการ ปีงบประมาณ 2563 และติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครพนม