ประวัติโครงการ

  • เริ่มตั้งโครงการเมื่อ พ.ศ. 2493 ที่ทำการเมื่อเริ่มแรก ตั้งอยู่บริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำภูกระแต บ้านภูเขาทอง อ.เมือง จังหวัดนครพนม เป็นหน่วยงานภูมิภาคขึ้นอยู่กับเขต 2 จังหวัดอุดรธานี
  • พ.ศ. 2499 ย้ายอาคารที่ทำการมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน บ้านน้อยหนองเค็ม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
  • พ.ศ. 2517 ขึ้นกับสำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี
  • ปัจจุบันขึ้นกับสำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี