อัตรากำลัง

ประเภทจำนวน
รวม72 คน
ข้าราชการ10 คน
ลูกจ้างประจำ36 คน
พนักงานราชการ26 คน