ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานนครพนม

โครงการ
ก่อสร้างปี
ฝสบ.

ที่รับผิดชอบ

ปริมาณเก็บกักสูงสุด
ปริมาณน้ำเก็บกักต่ำสุด
พื้นที่
โครงการ(ไร่)
พื้นที่ชลประทาน(ไร่)
โครงการชลประทานขนาดกลาง
(ความจุ1-100ล้าน ลบ.ม.)
1. อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง2501ฝสบ. 12.8000.02011,0003,200
2. อ่างเก็บน้ำห้วยแคน2512ฝสบ. 114.7500.5505,5005,000
3. อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง2512ฝสบ. 27.6000.7209,5707,840
4. อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ2502ฝสบ. 22.6870.0237,2602,000
5. อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน2496ฝสบ. 3-0.0301,430600
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
(ความจุน้อยกว่า1ล้าน ลบ.ม.)
1. อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง2537ฝสบ. 1-0.4201,6001,000
2. อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน2528ฝสบ. 13.3000.1253,3001,800
3. อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย2528ฝสบ. 26.2000.2507,3507,200
4. อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา2522ฝสบ. 2-0.030500100
5. อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด2530ฝสบ. 21.0400.0501,000400
6. อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก2528ฝสบ. 23.5070.3004,8051,200
7. อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ2535ฝสบ. 23.6400.4504,7001,200
8. อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ2537ฝสบ. 22.3800.0802,2361,200
9. อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง2538ฝสบ. 21.7000.0301,4001,200
10. อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา2533ฝสบ. 26.1000.4003,0001,000
11. อ่างเก็บน้ำบ้านดงหมู2529ฝสบ. 20.5330.038400150
12. อ่างเก็บน้ำห้วยบง2537ฝสบ. 10.098-250200
13. อ่างเก็บน้ำห้วยบัง2537ฝสบ. 10.282-500400
14. อ่างเก็บน้ำห้วยดงน้อย2536ฝสบ. 10.442-300250
15. ฝายทดน้ำหนองอีเริง2537ฝสบ. 10.150--110
16. โครงการพัฒนาห้วยวังหิน2549ฝสบ. 10.100-130130
17. โครงการพัฒนาห้วยวังหว้า2549ฝสบ. 10.100-350350