ฝายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

วางแผนงานด้านวิศวกรรมและควบคุมงบประมาณโครงการฯ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่นๆ การพิจารณาโครงการเบื้องต้น สำรวจ ออกแบบ รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์   ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานเสนอสำนักงานชลประทาน