งานบริหารทั่วไป

ควบคุมรับผิดชอบด้านธุรการ พัสดุ การเงินและบัญชี  รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยและรักษาบริเวณโครงการฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย