ฝ่ายช่างกล

ซ่อมยานพาหนะเครื่องจักรกล รถเครื่องมือหนักและควบคุมยานพาหนะ  วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบำรุงรักษา รายงานการประเมินผลรายงานค่าใช้จ่าย รายงานการสูญเสียเวลาของเครื่องจักร รายงานการใช้แรงงาน รายงานการเปรียบเทียบ  BM&PM  และรายงานประสิทธิภาพของเครื่องจักร