ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

ควบคุมการดูแลส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการ  พัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก อบรมเกษตรกรให้มีความรู้  เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน แบ่งออกเป็น