ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอปลาปาก และอำเภอวังยาง