ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ  คือ อำเภอท่าอุเทน อำเภอบ้านแพง และอำเภอโพนสวรรค์