ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอนาทม อำเภอศรีสงคราม และอำเภอนาหว้า