ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

มีหน้าที่วางแผนจัดสรรการส่งน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการฯ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำและให้คำแนะนำในการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี