::38 คลังความรู้กรมชลประทาน 


Kick  of  project CKO โครงการชลประทานอุบลราชธานี CKO สำนักงานชลประทานที่ 7 ปฏิทิน  2560  CKO ACTION วัฒนธรรมการจัดการความรู้ พันธกิจกรมชลประทาน และประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี การจัดการความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี การจัดการความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี Chief knowledge officer rio7 วาทะ  CKO สำนักงานชลประทานที่ 7 กรอบการประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานตามภารกิจ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การจัดการความรู้หน่วยงาน หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคลากร หมวด 6 การจัดการกระบวนการ


วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน

" กรมชลประทาน มุ่งจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ "

วัฒนธรรมการเรียนรู้ KM กรมชลประทาน


"1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2.ทำงานเป็นทีม 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.คิดริเริ่มสร้างสรรค์"


38 คลังความรู้กรมชลประทาน
 
1. คลังความรู้กลาง กรมชลประทาน
2. สำนักงานเลขานุการกรม
3. กองการเงินและบัญชี
4. สำนักกฏหมายและที่ดิน
5. กองแผนงาน
6. กองพัสดุ
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. สำนักเครื่องจักรกล
9. สำนักงานบริหารโครงการ
10. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
11. สำนักวิจัยและพัฒนา
12. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
13. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
14. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
15. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
16. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
17. กลุ่มพัฒนาระบบและบริหาร
18. กลุ่มตรวจสอบภายใน
19. สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
20. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
21. กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
22. สำนักงานชลประทานที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)
23. สำนักงานชลประทานที่ 2 (จังหวัดลำปาง)
24. สำนักงานชลประทานที่ 3 (จังหวัดพิษณุโลก)
25. สำนักงานชลประทานที่ 4 (จ.กำแพงเพชร)
26. สำนักงานชลประทานที่ 5 (จังหวัดอุดรธานี
27. สำนักงานชลประทานที่ 6 (จังหวัดขอนแก่น)
28. สำนักงานชลประทานที่ 7 (จังหวัดอุบลราชธานี)
29. สำนักงานชลประทานที่ 8 (จังหวัดนครราชสีมา)
30. สำนักงานชลประทานที่ 9 (จังหวัดชลบุรี)
31. สำนักงานชลประทานที่ 10 (จังหวัดลพบุรี)
32. สำนักงานชลประทานที่ 11 (จังหวัดนนทบุรี)
33. สำนักงานชลประทานที่ 12 (จังหวัดชัยนาท)
33. สำนักงานชลประทานที่ 13 (จังหวัดกาญจนบุรี)
35. สำนักงานชลประทานที่ 14 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
36. สำนักงานชลประทานที่ 15 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
37. สำนักงานชลประทานที่ 16 (จังหวัดสงขลา)
38. สำนักงานชลประทานที่ 17 (จังหวัดนราธิวาส)