::km 9 kick off project 


 

Kick  of  project CKO โครงการชลประทานอุบลราชธานี CKO สำนักงานชลประทานที่ 7 ปฏิทิน  2560  CKO ACTION วัฒนธรรมการจัดการความรู้ พันธกิจกรมชลประทาน และประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี การจัดการความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี การจัดการความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี Chief knowledge officer rio7 วาทะ  CKO สำนักงานชลประทานที่ 7 กรอบการประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานตามภารกิจ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การจัดการความรู้หน่วยงาน หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคลากร หมวด 6 การจัดการกระบวนการ


วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน

" กรมชลประทาน มุ่งจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ "

วัฒนธรรมการเรียนรู้ KM กรมชลประทาน


"1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2.ทำงานเป็นทีม 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.คิดริเริ่มสร้างสรรค์"

video กิจกรรม Kick of project