::รวมเพลงชลประทาน 


Kick  of  project CKO โครงการชลประทานอุบลราชธานี CKO สำนักงานชลประทานที่ 7 ปฏิทิน  2560  CKO ACTION วัฒนธรรมการจัดการความรู้ พันธกิจกรมชลประทาน และประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี การจัดการความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี การจัดการความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี Chief knowledge officer rio7 วาทะ  CKO สำนักงานชลประทานที่ 7 กรอบการประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานตามภารกิจ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การจัดการความรู้หน่วยงาน หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคลากร หมวด 6 การจัดการกระบวนการ


วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน

" กรมชลประทาน มุ่งจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ "

วัฒนธรรมการเรียนรู้ KM กรมชลประทาน


"1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2.ทำงานเป็นทีม 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.คิดริเริ่มสร้างสรรค์"
1. Track 01 ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ.mp3
 
2. Track 02 ก้มกราบรอยเท้าพ่อ.mp3
 
3. Track 03 พ่อหลวงของชลประทาน
 
4.Track 04 มหาราช ปราชญ์แห่งน้ำ
 
5. Track 05 นางฟ้าของชลประทาน (mp3)
 
6. Track 06 เสียงสะท้อนจากเกษตรกรไทย (mp3)
 
7. Track 07 ชนแล้วไม่หนี (mp3)
 
8. Track 08 ชลประทาน งานแผ่นดิน (mp3)
 
9. Track 09 กรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย (mp3)
 
10. Track 10 กรมชลฯของคนไทย (mp3)
 
11. Track 11 สายน้ำสายใย (mp3)
 
12. Track 12 1460 สายด่วนกรมชล (mp3)
 
13. Track 13 1460_Acoustic (mp3)
 
14. Track 14 1460_PopRock (mp3)
 
15. Track 15 อส.ชป (mp3)
 
16. Track 16 ชลประทานชวนพัฒนาคูคลอง (mp3)
 
17. Track 17 เริงร่า เกษตรกร (mp3)
 
18. Track 18 ชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย (mp3)
 
19. Track 19 อ้อนชาวนา (mp3)
 
20. Track 20 เตือนภัยน้ำน้อย (mp3)
 
21. Track 21 แนวทางกำนัน (mp3)
 
22. Track 22 คนดีศรีชลประทาน (mp3)
 
23. Track 23 เทพีกรมชล (mp3)
 
24. Track 24 ชีวิตนักเรียนช่าง (mp3)
 
25. Track 25 หนุ่มชลประทาน (mp3)
 
26. Track 26 สาวชลประทาน (mp3)
 
27. Track 27 หนุ่ม พขร.ชป. (mp3)
 
28. Track 28 ฮักหนุ่มชลประทาน (mp3)
 
29. Track 29 รักหนุ่มชลประทาน (mp3)
 
30. Track 30 พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (mp3)
 
31. Track 31 ทุ่งกุลาหัวเราะ (mp3)
 
32. Track 32 ออนซอนทุ่งกุลา (mp3)
 
33. Track 33 เชิญชมทุ่งกุลา (mp3)
 
34. Track 34 เชิญชมทุ่งกุลา 2 (mp3)
 
35. Track 35 พระพุทธต้นน้ำ (mp3)
 
36. Track 36 ชีวีบ่มีแล้ง (mp3)
 
37. Track 37 ชลประทานร่วมใจ (mp3)
 
38. Track 38 ชลประทานท้องถิ่นหนองตะพาน (mp3)
 
39. Track 39 ชลประทานบ้านค่าย (mp3)
 
40. Track 40 ธรรมชาติแม่สอย1 (mp3)
 
41. Track 41 ธรรมชาติแม่สอย2 (mp3)
 
42. Track 42 เขื่อนกิ่วลม (mp3)
 
43. Track 43 หัวใจหล่นที่กิ่วลม (mp3)
 
44. Track 44 ชลประทานพะเยา (mp3)
 
45. Track 45 แขกแก้วมาเยือน (mp3)
 
46. Track 46 เขื่อนแม่สรวย (mp3)
 
47. Track 47 มาร์ช สำนักชลประทานที่ 4 (mp3)
 
48. Track 48 รำวง สำนักชลประทานที่ 4 (mp3)
 
49. Track 49 เขื่อนนเรศวร (mp3)
 
50. Track 50 สำนักชลประทานที่ 3 (mp3)
 
51. Track 51 ต้องมีสักวัน (mp3)
 
52. Track 52 ชลฉ่ำใจ (mp3)
 
53. Track 53 ลุ่มน้ำปากพนัง (mp3)
 
54. Track 54 1460 สายด่วนกรมชล บรรเลง (mp3)
 
55. Track 55 ชลฉ่ำใจ backingtrack บรรเลง (mp3)
 
56. Track 56 ชีวีบ่มีแล้ง backingtrack บรรเลง (mp3)
 
57. Track 57 สายน้ำสายใย backingtrack บรรเลง (mp3)
 
58. Track 58 อส.ชป. backingtrack (mp3)
 
59. Track 59 ชลประทาน นำสายธาร สานแผ่นดิน (mp3)
 
60. Track 60 WATER for All - เพลงค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน (mp3)
 
61. Track 61 ชลประทาน นำสายธาร สานแผ่นดิน (mp3)