::km report 


Kick  of  project CKO โครงการชลประทานอุบลราชธานี CKO สำนักงานชลประทานที่ 7 ปฏิทิน  2560  CKO ACTION วัฒนธรรมการจัดการความรู้ พันธกิจกรมชลประทาน และประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี การจัดการความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี การจัดการความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี Chief knowledge officer rio7 วาทะ  CKO สำนักงานชลประทานที่ 7 กรอบการประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานตามภารกิจ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การจัดการความรู้หน่วยงาน หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคลากร หมวด 6 การจัดการกระบวนการ


วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน

" กรมชลประทาน มุ่งจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ "

วัฒนธรรมการเรียนรู้ KM กรมชลประทาน


"1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2.ทำงานเป็นทีม 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.คิดริเริ่มสร้างสรรค์"


รายงานการประชุม
 
(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2559
(2) รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
(3) รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
(4) รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
(5) รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
(6) รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
(7) รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
(8) รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือน มกราคม 2560
(9) รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือน มกราคม 2560
(10) รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
(11) รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560
(12) รายงานการประชุมครั้งที่ 13/2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560
(13) รายงานการประชุมครั้งที่ 14/2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560
(14) รายงานการประชุมครั้งที่ 15/2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560
(15) รายงานการประชุมครั้งที่ 16/2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
(16) รายงานการประชุมครั้งที่ 17/2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
(17) รายงานการประชุมครั้งที่ 18/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560