::km team แต่งตั้งทีม


 
 
km team โครงการชลประทานอุบลราชธานี
ทีมงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560
โครงการชลประทานอุบลราชธานีนายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
(จน.คป.อุบลราชธานี)นายต่อศักดิ์ ภูผา นายมารุต องค์สถาพร
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5
นายช่างชลประทาน ชำนาญงาน
วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ
(สบ.4 คป.อุบลราชธานี)
(สบ.5 คป.อุบลราชธานี)นายวุฒิชัย ศรีทอง นายปรีชา หล้าวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ
วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
(สบ.6 คป.อุบลราชธานี)
(งศ.คป.อุบลราชธานี)นางจิตรา ทาศิริ นางสาวบุญทะนิกรณ์ แฝงเพ็ชร
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี หัวหน้าหน่วยพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการและบัญชีปฏิบัติงานนายวิทิตย์ ขาวอ่อน นางสาวจันทิมา หรรษา
พนักงานธุรการ ส 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายวิศวกรรม
(webmaster ubon.rid7.com)
นายธัชเวชช์ ทองเสริม นายวัชรินทร์ พุฒวงษ์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป บ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6นายปรากานต์ แสนทวีสุข นายสัมฤทธิ์ แพทย์เพียร
พนักงานขับรถยนต์ ช 1 พนักงานทั่วไป บ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6
ฝ่ายวิศวกรรม