สารสนเทศภูมิศาสตร์

ข่าวสถานการณ์น้ำประจำวัน

ลิงค์ข้อมูลต่างๆ

link 1
link 2
link 4
link 5
ขอมลนำทวมป 2560
ควบคมภายใน

พยากรณ์อากาศ

ความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจเว็บไซต์ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาระดับใด

พอใจมากที่สุด - 90%
พอใจมาก - 7.1%
พอใจน้อย - 2.9%

ผู้รวมโหวตทั้งหมด: 70
เวลาในการโหวตสิ้นสุดแล้ว on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00

สถิติผู้เยี่ยมชม

277465
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
555
474
1029
272208
8931
15456
277465

ไอพีคุณ: 54.80.188.87
วันเวลา: 15-10-2018 19:35:15

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
 
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา รวมทั้งข้อมูลความต้องการใช้น้ำต่าง ๆ เพื่อวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำในฤดูแล้งและฤดูฝน ทั้งระดับโครงการ ระดับจังหวัด และระดับลุ่มน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

 • ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนด

 • ศึกษา วิเคราะห์สภาพการใช้น้ำต่าง ๆ และประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ หรือแบบจำลองด้านบริหารจัดการน้ำ และใช้ข้อมูลระบบโทรมาตร (Telemetering System) ในการคาดการณ์น้ำหลาก และการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการพิจารณาวางแผน เผยแพร่ และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของระบบชลประทาน และจัดลำดับความสำคัญโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เพื่อจัดทำแผนงานปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาแนวทางการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา อาคารหัวงาน ระบบชลประทาน และอาคารชลประทานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • กำกับ ควบคุม พัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการยกระดับความสามารถของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน และคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนได้เรียนรู้การใช้น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้โครงการชลประทาน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

 • พิจารณาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมในการขอใช้หรือขอเช่าที่ราชพัสดุและทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและไม่มีผลกระทบต่องานชลประทาน

 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ และปริมาณน้ำต้นทุน กำหนดแนวทาง กระบวนงาน แผนงานแก้ไขป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ แผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำในช่วงเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งรักษาระบบนิเวศน์ในทางน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 • พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำและการจัดการความปลอดภัยเขื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำภาคเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้วางแผนการปลูกพืชในเขตชลประทานให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณของน้ำต้นทุนที่มีอยู่ให้พื้นที่ชลประทานเกิดประโยชน์จากการเพาะปลูกมากที่สุด

 • ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกการเกษตร และผลผลิตตามลักษณะการพัฒนาการชลประทานประเภทต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานผลการเพาะปลูกพืช และผลผลิตตามลักษณะการพัฒนาการชลประทานประเภทต่าง ๆ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและตรวจสอบสภาพความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมของเขื่อน และอาคารชลประทานที่สำคัญ เพื่อจัดทำรายงานสถานะความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารชลประทาน และผลการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนไว้ใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซมให้มีความมั่นคงแข็งแรง (อาคารชลประทานที่สำคัญหมายถึงอาคารชลประทานต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงมีผลกระทบสูงต่อความปลอดภัย และมีการขึ้นบัญชีไว้)

 • วางแผน และควบคุมการดำเนินงานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ร่วมกับโครงการต่าง ๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทาน โดยกำหนดลักษณะและรูปแบบของเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนให้อย่างเหมาะสมตามประเภทและพื้นที่ตั้งของเขื่อนต่าง ๆ

 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ วางแผน และคำนวณปริมาณงานในการซ่อมแซม ปรับปรุงเขื่อนและอาคารชลประทานที่สำคัญในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยคำนึงถึงความคุ้มทุน ความมั่นคงแข็งแรงและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะงานด้านบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจของสำนักงานชลประทาน กรมชลประทาน หรือภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ผู้บริหาร

New Boss

หน่วยงานในสังกัด สชป.7

img drop 1

img drop 2

img drop 3
img drop 4
img drop 5

ลิงค์อื่นๆ

ridlogo f8732
banner procure 36fec
saraban pic 120f9
emailrid 60f8c
intranetrid 90409
bid 186a2
kmcenter d17f3
varasanrud 7c600
kromchol a0add
logo1460 a7e8f

หน่วยงานอื่น

metlogo navylogo pplogo
wmslogo haiilogo egatlogo
gistdalogo ginfo logo
logomapguide logolongdo logogooglemap

ราคาน้ำมัน