สถานการณ์น้ำ วันที่ 22 กรกฏาคม 2562

สภาพภูมิอากาศ

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง

ระดับน้ำ

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

ข่าวสาร

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงเกาตรและสหกรณ์และยุทธศาตร์กรมชลประทาน

ผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี

สารจาก CEO ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

กิจกรรมของส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

Loading...

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๗ กรมชลประทาน  เลขที่ ๓              ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐                โทรศัพท์. ๐ ๔๕๒๔ ๑๕๒๓, ๐ ๔๕๒๔ ๕๙๗๙ โทรสาร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๓๒ อีเมล์.water๒om๗@gmail.com