ข่าวประชาสัมพันธ์

Loading...

แผนที่แสดงจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในเขต สำนักงานชลประทานที่ 7

กรอบการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

รายงานสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ สชป.7

"เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของลุ่มน้ำโขง-ชี-มูล"

สถานการณ์น้ำ วันที่ 20 กันยายน 2562

สภาพภูมิอากาศ

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง

แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสมรายวัน

แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม

สถานการณ์น้ำท่า

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง Reservoir Operation Rule curves

กิจกรรมของส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

เชื่อมโยงลิ้งก์ภายในกรมชลประทาน

เชื่อมโยงลิ้งก์ภายนอกกรมชลประทาน

ติดต่อเรา

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน  เลขที่ 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000  โทรศัพท์. 0 4524 1523,0 4524 5979  อีเมล์.water2om7@gmail.com