ข่าวสาร

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงเกาตรและสหกรณ์และยุทธศาตร์กรมชลประทาน

ผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี

สารจาก CEO ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

กิจกรรมของส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

ร่วมประชุมการมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

ร่วมประชุมติดตามการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference

ร่วมประชุมติดตามการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference