ปฏิทินการจัดการความรู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย
 • ลำดับ กิจกรรม กำหนดเวลา เครื่องมือ
  1 แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)เพื่อเป็นคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ภายใน 1 มี.ค. 60  
  2 ประชุมร่วมวางแผนการดำเนินงาน KM ประจำปี 2559 ภายใน พ.ค.60 KB (ฐานข้อมูล)
  3 ปรับปรุงเวบไซต์โครงการฯ และเวบไซต์คลังความรู้ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานชลประทานที่ 7 ภายใน มี.ค.60 W (เว็บบล๊อค)
  4 กิจกรรมนำเข้าองค์ความรู้วิชาการภายในและภายนอกและจัดเก็บข้อมูลในเวบไซต์ KM ของโครงการฯโดมน้อย เดือนละอย่างน้อย 5 กิจกรรม KB (ฐานข้อมูล)
  5

  การประชุมประจำเดือน

  -หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรในโครงการฯ

  -ออกพบปะหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

  เช่นการไฟฟ้า,ที่ว่าการอำเภอ,อบต

  -ออกพบปะผู้นำเกษตรกรในพื้นที่

  เดือนละ 1 ครั้ง

  (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)ตลอดทั้งปี

  ARR,Mentoring

  System,Coaching

  cops MS ระบบพี่เลี้ยง

  6

  กิจกรรมสื่อสิ่งพิมพของโครงการฯ เพื่อการเรียนรู้

  -ป้าย โปสเตอร์ สื่อ KM/สื่อองค์กร

  -ป้าย โปสเตอร์ ด้านการใช้น้ำ

  ภายใน มิ.ย. 60

  ARR,Mentoring

  System,Coaching

  cops MS ระบบพี่เลี้ยง

  7 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ (Share&Learn)ฝ่ายต่างๆในโครงการฯโดมน้อย

  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

  ภายใน ก.ค. 60

  ARR,Mentoring

  System,Coaching

  cops

  8 ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 7 ตลอดทั้งปี