วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย สำนักงานชลประทานที่ ๗

นำโดย นายบุญชัย ตัณฑชุณห์ ผคบ.โดมน้อย นายไกรสิทธิ์ ทองหนุน จน.คบ.โดมน้อย

นายณัชพล นิลสกุล สบ.๓ คบ.โดมน้อย นายวสันต์ ข่ายมณี ชก.คบ.โดมน้อย

และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

เพื่อรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูส่งน้ำที่ผ่านมา

การนี้ โครงการฯก็ได้มีการนำองค์ความรู้ในด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง ซึ่งต่อยอดความรู้มาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นำมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้เพิ่มพูนความรู้ในการทำการเกษตร และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุุ๋ยเคมีอีกด้วย

พร้อมกับนำเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคจากบุคลากรในสังกัดและผู้มีจิตศรัทธามาให้เกษตรกรให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

โดยการพบปะครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศาลาวัดบ้านแขมเหนือ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓